World Visitors

Free counters!

Ocean Breeze Visitors Around The Globe

Tuesday, August 5, 2014

SANTOS NGA ROSARYO (THE HOLY ROSARY IN HILIGAYNON)


Ang Rosaryo sa Barangay sang Birhen gin-umpisahan sang tuig 1996. (The Holy Rosary in the Virgin Mary community started in 1996)


Holy Rosary

          According to a venerable tradition, this beautiful prayer was revealed to St. Dominic by the Blessed Mother.  The 150 Hail Marys correspond to the number of Psalms that the illiterate people of that time could not understand. These 150 Hail Marys also symbolises 150 roses offered to the Blessed Virgin Mary.  The first part of the Hail Mary is taken from the Gospel of St. Luke; the second was added by the tradition of the Church.
          The 20 mysteries, divided into joyful, sorrowful, glorious and luminous mysteries reflect the principal events of the life of Jesus and Mary. Paul VI said that a rosary without meditation on these mysteries is like a dead person without life.
          The litanies, taken from the Sanctuary of Loreto in Italy, were added to the Rosary in 1592. The response we repeat after every decade – O my Jesus, forgive us our sins – was dictated by the Virgin Mary to the three visionaries of Fatima in 1917.
          Those who consider it monotonous to repeat so many times the same prayer should be reminded that lovers are never tired of repeating the same few words over and over again. The Holy Rosary is a matter of love.

Sequence

1. Signs of the Cross – Invocation (Ang Timaan...)
                                       Trinity (In The Name of the Father, The Son and the Holy Spirit) Amen

2. Apostles Creed
3. Our Father
4.  Three Hail Marys
5. Glory Be To The Father
6. Intentions
7. Mysteries / Decades Prayer (includes Miraculous Medal Prayer and Complimentary Prayers)
8. Holy Trinity Prayers
9. Salve Regina (Hail Holy Queen)
10. Our Father
11. Three Hail Marys (complimented with Virgin Mary Complimentary Prayer)
12. Litany of Loreto
13. Antipona
14. Memorare

*Note: Virgin Mary songs after opening prayers, each decade and ending is optional.


Intentions

     Pamalandungon naton karon nga adlaw ang mga misteryo sang _________________. (Suno sa adlaw)
Ginahalad namon ini nga pagrosaryo
O Ginoo, para sa mga masunod nga intensyon
      1. Heneral: Para sa kalinong kag paghidait sang bug-os nga kalibutan ilabi na gid sa aton pungsod
                            Pilipinas

      2. Partikular: (Intensyon sang panimalay sa diin nagarosaryo ang grupo)

     Para sa mga katapu sang sini nga panimalay agud magpadayon sila sa pag-alagad kag paghigugma sa Imo, O Ginoo.

      3. Espesyal: Para sa tanan nga nagamasakit sa amon yunit (imitlang ang ngalan) agud magpabilin
                              sila nga malig-on sa ila pagtuo kag pagsalig sa Ginoo sa tunga sang ila mga pag-antus.

     Para sa pagpasalamat sa tanan nga mga kaayuhan kag mga grasya nga amon nabaton gikan sa Imo.
      
          (Para mag-ulan, makapasar sa pasinawan, maayo nga panglakaton, kag iban pa)
   
          Magpangayo ang tagsatagsa sang iya personal mga intensyon
                       (Sa huna huna lamang)
 
   Para sa amon tanan agud maghari ang paghigugma kag paghiliusa sa amon yunit, trinity kag sa bug-os nga Parokya.


Santos Nga Rosaryo
Ang tima-an sang Santa Krus amoy ibawi mo sa amon sa amon kaaway, Ginoong Dios namon.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.


Nagatu-o Ako (Apostles Creed)
Nagatu-o ako sa Dios, Amay nga makagagahum sa nga tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatu-o ako kay Jesukristo, Iya Anak nga Bugtong nga Aton Ginoo; nga ginapanamkon sa lalang sa Espiritu Santo; gin-anak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, namatay kag ginlubong nana-ug sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw nabanhaw Sia nga naghalin sa mga minatay kumayab sa mga langit kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga magagahum sang tanan. Gikan didto magakari pa Sia liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatu-o ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sang mga Santos, sa pagkawala sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.


Amay Namon (Our Father)
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginhari-an matuman ang imo pagbuot diri sa duta subong sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kan-on namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaug sa mga panulay, hinunu-o luwason mo kami sa mga kala-ut. Amen.


Maghimaya Ka Maria
Maghimaya ka Maria puno ka sing grasya ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan kag ginadayaw man ang bunga sang imong tiyan nga si Jesus.
Santa Maria Iloy sang Dios. Ig-ampo mo kami nga mga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.


Himaya Sa Amay
Himaya Sa Amay, Kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Subong sa ginsugoran sa karon kag sa gihapon kag sa mga tuig sang mga katuigan. Amen.


Pangamuyo Sang Fatima
O Jesus ko, patawara ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sang impiyerno kag dalha ang tanan nga mga kalag sa langit ilabi ag id yadtong may daku nga kinahanglan sang imong kaluoy.
Pangamuyo Sang Milagroso Nga Medalya
O Putli nga Kasing-kasing ni Maria. Lisu-a ang mga makasasala.


Complimentary Prayer
Dios ko, ako nagatu-o, nagasimba, nagalaum, kag nagahigugma sa Imo. Nagapangayo ako sang patawad para sa mga tawo nga wala nagatuo, wala nagasimba, wala nagalaum kag wala nagahigugma sa imo.

O Ginuong Jesukristo, anak sang amay, ipadala subong ang imo Espiritu sa bug-os nga kalibutan. Ipapuyo sa tagipusu-on sang tanan nga pungsod ang Espiritu Santo agud amligan sila sa pagkamudmud, kalaglagan kag inaway. Nga ang Iloy sang tanan nga Pungsod nga si Maria nangin tagpatigayon naton. Amen.


Holy Trinity Prayers
Labing balaan nga Santisima Trinidad, Amay, Anak, kag Espiritu Santo, nagasimba ako sa imo sang dili matungkad. Ginahalad ko sa Imo ang labing malahalon nga Lawas, Dugo, Kalag kag Pagka-Dios sang Aton Ginoong Jesukristo nga yara sa tanan  nga mga tabernakulo sa bug-os nga kalibutan sa pagpahauli sa tanan nga mga abuso, sakrilihiyo, kag mga pagpatumbaya sa diin Sia ginatampalas. Paagi sa di-matakus nga mga merito sang Iya Labing Santos nga kasing-kasing kag sang Putli nga kasing-kasing ni Maria, ginapangayo ko sa Imo ang pagliso sang makalolo-oy nga makasasala.


Maghimaya Ka Reyna (Hail Holy Queen)
Maghimaya ka Reyna, Iloy sa Kalooy, kinabuhi, kinatam-is, kag ginalauman namon, maghimaya ka masigpangalaba kami sa imo nga mga pinanubol nga mga anak ni Eva; nagapaninghakol kami sa Imo, nagabakho kag nagapanangis kami sa sining duta nga luha-an. Tala mag-alampo namon, ilingig mo sa amon yanang Imo mga mata nga maluloy-on; kag sa ubos na matapos ang pagsubol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga Santos sang tiyan mo. O maluloy-on! O mahinuklogon! O matam-is Ulay nga Maria, Iloy nga Santos sang Dios, ig-ampo mo kami agud takus kami sang mga ipinanakda ni Jesukristo nga Amon Ginoo. Amen.
                         
                           
                         Virgin Mary Complimentary Prayers
O Maria, nga nagpanamkon nga wala paghilabti sang sala. Ig-ampo mo kami nga nagadangup sa Imo.Ang Mga Misteryo

Mga Misteryo Sa Kalipay (Joyful Mystery)

1. Pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria Birhen
Pamalandong:   Ang Dios nagpadala kay San Gabriel Arkanghel sa pagtunda kay Maria sang Iya plano para sa aton kaluwasan. Ang Ginoo may nagakalain-lain nga mensahe sa tagsa-tagsa sa aton nga nagakabuhi diri sining kalibutan. Ayhan may mga grasya Sia nga ihatag sa aton, ukon mga bagay nga ipahimo sa aton, may mga kasakit kag mga pag-antus nga ipadala sa aton. Handa bala ako sa pagbaton sini tanan sing masinulondon kag mapainuboson subong kag Maria?

2. Pagdu-aw ni Maria Santisima sa Iya pakaisa nga si Santa Isabel.
Pamalandong: Daw ano katahum sang kabuhi kon ang mga katapo sang panimalay nagahangpanay. Ang Ginoo naghatag sa tagsa-tagsa sa aton sang iya natungdan nga panimalay. Magdangup kita sa Iya paagi sa Iloynon nga pagbulig ni Maria. Ang pangamuyo kag paghigugma magkaupod nga nagapabakod kag nagapatubo sa tagsa ka katapu sang aton panimalay. Ginatuman ko bala ang akon katungdanan sa akon panimalay?

3. Pagkatawo sang Niño Jesus sa Belen
Pamalandong: Samtang ginauyatan ni Maria ang lapsag nga si Jesus sa Iya mga butkon, ginapakita niya ang labing daku nga gugma sa iya anak subong man sa Dios nga nagpadala sini sa Iya. Ang aton paghigugma sa Ginoo nagapahimpit sang aton paghigugma sa aton isigkatawo. Ang aton mga kabata-an ginhatag sang Dios sa aton. Gani aton sila palanggaon, tatapon kag tuytoyan sang mayo kag Kristohanon nga Pangabuhi.
Mapinalangga-on kag matinatapon bala ako sa akon mga kabata-an?
Ginatudloan ko bala sila sa pagpangadi kag ginadala sa pagsimba?

4. Paghalad ni Maria Santissima kay Niño Jesus sa Templo
Pamalandong: Si Maria kag Jose nagpakilala sang ila pagkamatinumanon sa kinabatasan sang mga Hudiyo sadto nga panahon. Pamalandungon naton ang maayo nga mga bagay nga ginatudlo sang Santa Iglesia kag sang aton mga katigulangan para sa kaayohan sang aton kaugalingon, sang aton panimalay kag subong man sang aton isigkatawo. May katutom kag kaisog bala ako sa pagtuman sini?

5. Pagkadula sang Niño Jesus kag pagkakita sa Iya sa Templo sa tunga sang mga doktores
Pamalandong: Ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus nagapahanumdom sa aton nga sa kabuhi sang tagsa ka tinuga diri sining kalibutan, may ti-on sang pagkadula kag pagkakita tungod sang iya padayon nga pagtubo kag pagbaylo. Sa aton pagtulu-ohan Kristiyano, samtang kita nagatu-on, nagapamangkot kag nagapamalandong sang kabuhi nga espirituhanon, aton matukiban ang bag-o nga mga kahulugan kag matuod nga kalipay sang kabuhi kon mahangpan naton ang katuyo-an sang Ginuo sang Iya pagtuga sa aton. Nagabasa kag nagatu-on bala ako sang Bibliya nga amo ang pulong sang Dios?


Mga Misteryo Sa Kasakit (Sorrowful Mystery)

1. Pagpangamuyo ni Jesukristo sa tanuman sa Getsemani
Pamalandong: Ang katapusan nga pangamuyo ni Jesus sa hardin sa Getsemani nagapakilala sa aton sang Iya daku nga pagsalig sa Amay, gani may kaisog Sia sa pagbaton sang iya kabubut-on nga amo ang kamatayon sa krus. Kita nga mga Kristiyanos magpangamuyo gid sing masunson sa Ginuo, magtuman sang iya mga kasugoan kag magsalig sa iya daku nga gugma para sa aton. Mapag-on bala ang akon pagsalig sa iya sa tanan nga ti-on?

2. Pagbunal kay Jesukristo nga naga-id sa isa ka haligi
Pamalandong: Si Jesus nag-antus sang mga kasakit tungod sang mga katingalahan nga mga butang nga iya ginhimo agud magtu-o kag magbalik ang mga tao sa Diyos. Apang ginpakala-in ini sang mga puno-an kay may katalagman ang ila palangaku-an kag gahum. Nagakatabo man ini sa tawo sa karon nga panahon. Kon ikaw magsugid sang kamatuoran ikaw mangin biktima sang likum nga kaakig, kag dumot sang imo mga kaaway. May kaisog bala ako sa pag-apin sang kamatuoran.

3. Ang pagpurong-purong sing tunok kay Jesukristo
Pamalandong: Si Jesus ginyaguta, ginpasipalahan kag ginpakahuy-an tungod sa butig nga mga saksi. Pila bala sang aton mga utod ang yara sa bilanggu-an, ginatamay kag ginayaguta sang sosyodad bangud sang inhustisya? Ilakip naton sila sa aton mga pangamuyo agud maaguman nila ang balus sang ila pag-antus.

4. Ang pagpas-an ni Jesukristo sang krus pakadto sa bukid sang kalbaryo
Pamalandong: Ang kabug-at sang krus nga ginpas-an ni Jesus amo ang kabug-at sang mga sala sang kalibutan. Ang iya pagdagpa dagpa kag pagdugo sang iya mga pilas nagapabatyag sa aton sang mga kasakit nga aton ginadulot sa iya kon kita magliwat-liwat sa pagpakasala. Magsunod kita sa Ginoo paagi sa pagpas-an sang aton krus sing may pagpaubos kag pagsalig. Handa bala ako sa pagpas-an sang akon Krus?

5. Ang paglansang kag pagkamatay ni Jesukristo sa Krus
Pamalandong: Ang labing masakit nga kamatayon ni Jesus sa krus nagapakilala sang Iya labing daku nga gugma para sa aton. Sia gugma kag sia nagahigugma sa aton tubtub sa katubtuban. Balusan naton ang iya gugma paagi sa paghigugma sa aton isigkatawo ilabi na gid sa mga kubos. Mahimo ko bala ini?


Mga Misteryo Sa Himaya (Glorious Mystery)

1. Ang pagkabanhaw sang aton Gino-ong Jesukristo
Pamalandong: Ang pagkabanhaw ni Jesukristo nagdala sing daku nga kalipay kag paglaum sa iya mga gintuton-an ilabi nag id sa iya iloy nga si Maria Santisima. Ginpamatud-an Niya nga Sia ang matuod nga Dios. Ang iya pagkabanhaw amo man ang pagkabanhaw sang mga minatay kag sang tanan nga nagkabuhi upod sa iya kag nagtuman sang iya mga sugo. Takus bala ako sa pag-ambit sang pagkabanhaw ni Jesukristo?

2. Pagkayab sa langit sang aton Gino-ong Jesukristo
Pamalandong: Sang si Jesus nagkayab pa langit kag nadula sa panan-awan sang mga Apostoles nagtuo sila sing lubos nga sia Dios. Si Jesus didto naga-upod sa iya Amay kag magabalik sia sa paghukom sa aton. Wala sing bisan isa sa aton ang nakahibalo sang iya pagbalik. Handa bala ako sa pagbalik niya?

3.  Pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga Apostoles kag kay Maria Santisima
Pamalandong: Ang pagkunsad sang Dios nga Espiritu Santo sa mga Apostoles nakita paagi sa mga daw dila nga kalayo nga nagtungtong sa ila kag naghatag sa ila sing gahum sa pagsugid sang kamatuoran nahanungod sa Diyos kag ang pagwali sang maayong balita. Ang tagsa tagsa sa aton gintaga-an man sang Dios sing gahum kag katungdanan sa pagpalapnag sang maayong balita suno sa aton kaugalingon nga ikasarang kag kaalam. Ginatuman ko bala ini nga katungdanan?

4. Ang mahimayaon nga pagdala kay Birhen Maria sa langit
Pamalandong: Si Maria isa ka Iloy nga Ulay. Ginpili siya sang Dios nga mangin Iloy sang Iya Anak nga magtubos sang mga sala sang kalibutan, Sia didto na sa langit kag nagapadayon sa pagbantay, pagtuytoy kag pagbulig sa aton bilang Iloy sang tanan nga mga kataohan sang kalibutan. Takus bala ako nga mangin iya anak?

5. Ang pagkorona kay Maria Santisima nga Reyna sa tanan nga mga angheles kag mga Santos
Pamalandong: Pamalandungon naton si Maria Santisima nga ginkoronahan  sang isa ka korona nga labing matahum kag nagabadlak subong sang adlaw. Ang tanan nga mga santos kag mga angeles nagayaub kag nagadayaw sa iya. Ang iya gahum ginakilala sang bug-os nga kalibutan. Magdangup kita sa iya kag magpangayo sang iya iloynon nga pagtabang. May katutom bala ako sa pagpadayon sang akon debosyon sa Iya paagi sa Barangay sang Birhen.

Mga Misteryo Sang Kapawa (Luminous Mystery)

1. Pagbunyag ni Jesus sa suba sang Jordan
2. Pagpakilala ni Jesus sang iya kaugalingon
3. Pagsugod sang iya pagpanudlo
4. Pagbalhin sang dagway ni Jesus
5. Pagtukod sang iya Eukaristiya


Mga Letaniyas Sang Birhen Maria (Litany of Loreto)

O Ginuo, maluoy ka sa amon.
O Kristo, maluoy ka sa amon.
O Ginuo, maluoy ka sa amon.
O Dios nga Amay sa kalangitan, maluoy ka sa amon.
O Dios nga Anak nga Manunubos sang kalibutan, maluoy ka sa amon.
O Dios nga Espiritu Santo, maluoy ka sa amon.
O Santisima Trinidad nga isa lamang ka Dios, Santa Maria, ig-ampo mo kami.
Santos nga Iloy sang Dios, ig-ampo mo kami.
 Iloy ni Kristo, ig-ampo mo kami.
Iloy sang grasya nga Diosnon, ig-ampo mo kami.
Iloy nga labing matinlo, ig-ampo mo kami.
Iloy nga labing putli, ig-ampo mo kami.
Iloy nga Birhen, ig-ampo mo kami.
Iloy nga dili masaway, ig-ampo mo kami.
Iloy nga hiligugmaon, ig-ampo mo kami.
Iloy nga makatilingala, ig-ampo mo kami.
Iloy sang maayo nga konsejo, ig-ampo mo kami.
Iloy sang Magbubuhat, ig-ampo mo kami.
Iloy sang Mamamawi, ig-ampo mo kami.
Birhen nga labing but-anan, ig-ampo mo kami.
Birhen nga talahuron, ig-ampo mo kami.
Birhen nga takus bansagon, ig-ampo mo kami.
Birhen nga gamhanan, ig-ampo mo kami.
Birhen nga mahinuklugon, ig-ampo mo kami.
Birhen nga salaligan, ig-ampo mo kami.
Salaming sang katarungan, ig-ampo mo kami.
Lingkoran sang kaalam, ig-ampo mo kami.
Kabangdanan sang amon kalipay, ig-ampo mo kami.
Suludlan nga espirituhanon, ig-ampo mo kami.
Suludlan nga kadungganan sang debosyon, ig-ampo mo kami.
Rosa nga maamyon, ig-ampo mo kami.
Torre ni David, ig-ampo mo kami.
Torre nga tiposo, ig-ampo mo kami.
Balay nga bulawan, ig-ampo mo kami.
Arka sang kalig-unan, ig-ampo mo kami.
Ganhaan sang langit, ig-ampo mo kami.
Bitoon nga kabugwason, ig-ampo mo kami.
Kaayo sang mga masakit, ig-ampo mo kami.
Dalangpan sang mga makasasala, ig-ampo mo kami.
Manuglipay sa mga nalisdan, ig-ampo mo kami.
Mananabang sang mga Kristianos, ig-ampo mo kami.
Reyna sang mga Angheles, ig-ampo mo kami.
Reyna sang mga Patriarkas, ig-ampo mo kami.
Reyna sang mga Profetas, ig-ampo mo kami.
Reyna sang mga Apostoles, ig-ampo mo kami.
Reyna sang mga Martires, ig-ampo mo kami.
Reyna sang mga Kompesores, ig-ampo mo kami.
Reyna sang mga Birhenes, ig-ampo mo kami.
Reyna sang mga Santos nga tanan, ig-ampo mo kami.
Reyna nga ipinanamkon sa wala paghilabti sang sala nga panublion, ig-ampo mo kami.
Reyna nga gindala sa langit, ig-ampo mo kami.
Reyna sang Santos nga tuod nga Rosaryo, ig-ampo mo kami.
Reyna sang paghidait, ig-ampo mo kami.
Kordero sang Dios nga nagakuha sang mga sala sa kalibutan, patawara kami, Ginuo.
Kordero sang Dios nga nagakuha sang mga sala sa kalibutan, pamatii kami, Ginuo.
Kordero sang Dios nga nagakuha sang mga sala sa kalibutan, maluoy Ka sa amon.

Antipona

       Sa imo panabang nagadangup kami, Iloy nga Santos sang Dios, dili pagtamaya ang amon mga pag-ampo sa amon mga kinahanglan, kon dili hinonoo luwasa kami sa tanan nga mga katalagman, O Birhen nga mahimayaon kag takus dayawon.

V. Ig-ampo mo kami Iloy nga Santos sang Dios.
R. Agud mangin takus kami sang mga ipinanakga ni Jesukristo.

 Memorare

Dumdoma O mahagup nga Birhen Maria, nga wala pa pagdungga kutob sang pagtuga sang kalibutan nga imo ginbayaan bisan isa lamang nga dumangop sa imo. Busa, O Iloy kag Birhen nga Hari sang mga Birhenes, ako nga makasasala sa pagpalig-on sang amo nga paglaum kag sa pagbakho tungod sang kabug-at sang akon mga sala, nagadangup kag naga-ayup sa imo. Dili mo isikway ang akon nga pag-ampo, hinonoo imo nga batunon. Amen.

Mga Ambahanon Kay Birhen Maria

(Songs for Virgin Mary)

These are the incantations sung after every decade and towards the end of the rosary.


O Birhen Maria

O Birhen Maria
Ig-ampo mo kami
Sa mga panulay
Tabangan mo kami
Ave, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave, Ave Maria.
Bito-on sang dagat
Sanagan mo kami
Sa oras nga ikamatay
Buligan mo kami
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.


Iloy Nga Tunay

Iloy nga tunay, Birhen Maria
Lugpay sang duta, Tamda kami
Ihulog sa amon ang imong bulig
Nga kinahanglan namon karon.
Chorus: Dungga Maria, ang kalantahon
Nga amon nadulot bisan kubos (2x)


Adlaw-Adlaw Kay Maria

Adlaw-adlaw kay Maria
Ang pagdayaw kantahon ta,
O San Gabriel nga Arkanghel
Ave maghimaya ka
O Iloy sang Manunubos
Puno ka sing grasya
Kami Birhen O luwasa
Sa kalainan sang sala.


Pagdayawon Ang Imong Himaya

Pagpadayawon ang Imong himaya
O Maria nga Iloy sang Dios
Bansagon ka sa tanan nga duta
Kag halaran sang gugmang takus.
Maghimaya ka birhen nga putli
Kabugwason nga labing magayon
Maghimaya ka sang Dios pinili
Azucena ka nga maamyon.


O Iloy Nga Hinigugma

O Iloy nga hinigugma
Mananabang sang tanan
Birhen nga labing masiga
Linggon Mo kami nian.
O Maria’ng dalangpan
Panabangan Mo kami
Sa sala kag kalisdanan
Ipa-iway mo kami.


Adios Iloy Nga Tunay

Adios Iloy nga tunay
Kabuguasong putli
Kami na ang mapauli
Padulong sa balay.
Kami tanan gatangis
Kay sa imo magabulag
Bendisyoni ang kailo nimong mga anak,
Bendisyoni ang kailo nimong mga anak.

Barangay March

O Maria Sang Barangay
Kami karon gadayaw sa imo
Pamati-i kag dungga ang amon pagpanawag sa imo
Birhen Ulay sang Barangay
Bendisyoni man kami, sa panimalay, sa kaumhan
Kag sa kadagatan nga amon pangabuhi-an.
Kaloy-i kami, tabangi kami,
Birhen Ulay Sang Barangay

Chorus:
Barangay, bulahan nga Barangay
Katipunan nga malig-on ni Maria
Ang kabantog niya naglapta sa bug-os nga Pilipinas.
Barangay, malig-on nga Barangay
Magapadayon kami, paghigugma sa imo,
Tubtub sa ikamatay
(Repeat Chorus)


Adios

Tubtub sa aton pagkita
Kautoran kong pinalangga
Magahilayu-ay sa di madugay
Adios sa inyo palanggang tunay
Amligi gid ang gugma ta,
Ihalad naton sa Diwa
Adios na sa inyo, Adios pinalangga
Tubtob sa aton pagkita.


Iloy Namon Nga Bilidhon

Iloy namon nga bilidhon kaluoyan mo kami
Tuytoyi kami sang dalan
Sang amon Kaluwasan.
Sa amon nga panglakaton,
Kaluoyan mo kami.

Chorus:
O Maria, O Maria
Kaluoyan mo kami (2x)
Sang Trece Sang Mayo

Sang Trece sang Mayo
Ang Birhen Maria
Nana-ug sa langit sa Cova de Iria
Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.

Sa tatlo ka bata, Birhen nagpakita
Sa ila nagtudlo sa pagpangamuyo.
(Repeat Ave, ave, ave Maria)

Punggan ta ang sala, likawan ang bisyo
Aton pangadion ang Santo Rosaryo
(Repeat Ave, ave, ave Maria)


Ang Santo Rosario, taming sa demonyo
Aton pangadion sa adlaw nga tanan...
(Repeat Ave, ave, ave Maria)

Kami nagtilipon putli nga Maria
Hatagi bendisyon bugana nga grasya


Adios Reina Sang Langit

Adios Reina sang langit
Bitoon nga labing masiga
Adios tipan nga matam-is
Sang amon tunay nga gugma
Adios, labing kawilihan
Sang mga angheles kag santos
Adios Iloy nga na hagugmaan
Adios, adios, adios.
Adios, kay amo na ako, adios Iloy
Pauli sa pagkahimtang, adios sa Imo
Adios, adios Iloy ko
Dili ko ikaw (ADIOS) igka-(ADIOS)
Limtan.... O Maria

Adios, kay amo na ako...


1 comment:

Nuffnang Ad