World Visitors

Free counters!

Ocean Breeze Visitors Around The Globe

Tuesday, March 16, 2010

Alimodian Folk Songs

Ang Mga Mangangani

Composed by Gregorio Alvior
Arranged by Paulino Altura

Kami ang mangangani ni Tiyo Doroy
Ang kahimtangan namon makaluluoy
Ang kahimtangan namon makaluluoy.


Kon wala ani kamo ang mangahoy
Kay ang ginikanan makalulooy,
Kay ang ginikanan makalulooy.


Makalulooy kami nga wala angay
Makalulooy kami nga wala angay.
Ang amon mga balhas nagatulolagay
Kon kami maglinas sang amon humay
Kon kami maglinas sang amon humay.


Ang amon paglakat amon padayunon
Pakadto kami sa amon alanyon,
Sa kay tiyo Doroy amon pangayuon
Nga iya dugangan ang parti namon.


Ang amon parti amon nga linason
Amon ibulad kag dayon kag dayon ibaywon
Pagkatapos amon nga tig-angon
Si Tatay si Nanay amon pakaunon.


English Translation


The Harvester


We are the harvester of Uncle Doroy
Our situation is hapless
Our situation is hapless


If we don’t have harvest, we will search for woods for fuel
Because our parents are hapless,
Because our parents are hapless.


We are hapless without compare
We are hapless without compare.


We keep shedding sweat
When we smash with our feet the grains we harvest
When we smash with our feet the grains we harvest


We should continue our journey
Towards the bounty we will harvest
To Uncle Doroy we shall ask
That he will increase our share


Our share we will smash with our feet
We will have it solar dry and smash it with a big wooden mortar and pestle
Then we will cook it
And we will feed father and mother.


O Kalipay


O kalipay, O kalipay
Sang kapalaran, sang kapalaran
O kalipay nga walay sanglitan;
Ang pagtiayon, ang pagtiayon
Pagaunongan, pagaunongan
Tubtob buhi kita sa kalibutan


Ginpanggas naton sa panumduman
Wagas nga binhi sang handumanan,
Ang ginangkon ko unta nga himaya
Tubtub buhi kita sa kalibutan


English Translation


Oh Happiness


Oh happiness, oh happiness
Of our fate, of our fate
Oh happiness without limit;
To trigger, to trigger
To sympathize, to sympathize
While we are living in the world


We are planting in the mind
Pure seeds of memory
The glory that I claim,
While we are living in the world


Adarna
by Esteban Amante Amparo


Sa busay nayon sa may bukid,
    nahandungan sing kagha
Ang kamingaw kag kasakit
    Nagpatagnak sining luha;
Ikaw gid ang gintun-an
     sining mga pag-antus,
Pagbalik na Inday sa akon,
     himaya sang dughan.

Adarna ko,
    sa diin ka nab ala?
Diin na ang himaya
    kag ginsaad nga gugma?
Nagahibi,
    luha gatulolagay;
Adarna ko,
   pagbalik na
Sa walay kalipay.


English Translation

Adarna


In the waterfalls in the mountain
    shadowed by tribulations
The loneliness and pain
    which caused the swelling of tears;
You are to blame
    for these sufferings
Please come back to me now, lady
    for the glory of my heart


My beautiful lady,
    where art thou?
Where is the glory
     and promised love?
Crying,
     tears keep swelling
My beautiful lady,
     please come back to me now
To an endless happiness.Ikaw kag Ikaw Gid


1. O piniling kalipayan sang kabuhi,
Sa lawod sang kagha kag mga kasakit,
Ang akon pagpahilayo sa mga mahal mong piling,
May balon nga luha sang akon paghalin.


Kadadalman sang gab-i
Sang nahamuokan
Ikaw kag ikaw gid ang ginatawagan
Ikaw kag ikaw gid.


Ikaw ang panamgo, ikaw ang puluy-an
Sa mga kalisud sa sulod sang dughan
Ikaw kag ikaw gid.
2. Linimot mo na ayhan ang imong pagbakho,
Saksi nga malulot ang imo gintungo;
Talikdan mo na ayhan ang imo nga pagsuyo,
Matam-is nga halad sining nagabakho,


Dili mo ipagsamsam ang hilo nga mapait
Pagpatay sa kalipay timbang sang kasakit
Sa akon maawa ka,


Saligan malig-on sa akon pagbalik
Wala na kundi ikaw ang panginmatyan pilit
Ikaw kag ikaw gid


English Translation

You and You Really Are


1. The chosen happiness of life,
In the shores of sufferings and pain,
   My desertion to your loved ones,
   Is packed with tears of my leaving


Darkness of the night
When I awoke,
You and you really are being called,
You and you really are.


You are the dream, you are the shelter
Of the sufferings inside the heart,
You and you really are.


2. Have you forgotten your worries?
Beautifully witnessed by your vision
Will you forsake your courting?
Sweet offering of the anxious,


Never taste the bitter poison
Killing the happiness equals to suffering,
Have mercy on me,


Have a steadfast faith on my return
Nothing but you I will die for
You and you really are.


Bulak sang Pilipinas


Baslay nga labing dalitan
   nga sa dughan ko pumilas,
Pamatii’ng ambahanon,
   bulak sang Pilipinas;
Ihulog na ang kaluoy
   nga sa dughan mo tinipigan
Yari nagapanganduhoy
  kapihak sining dughan.


Palapit ka na handa ang mga luha,,
Ang putli ko nga gugma halus makatibalwas;
Laut sang kasingkasing
Binhi sang putli ko nga gugma;
Bulak sang Pilipinas,
Gugma kong nanalingsing.


English Translation


Flower of the Philippines


Thorns that is so poisonous
   that lacerated my heart,
Listen to the hymn,
   flower of the Philippines;
Dropped the mercy
   that you so carefully kept
here it is moaning,
   there other half of this heart.


Come and prepare your tears,
My pure love almost recover;
The depths of the heart
Seeds of my pure love;
flower of the Philippines,
My love that springs eternal.


Bulak sang Alimodian


   Ikaw ang ginhandum ko,
   Bulak sining kapatagan,
   Di malimtan nga tutu-o
   Ang gugma sang akon dughan;
   Kalipay ang ginhalad,
   Sa kasingkasing itanum
   Bulak ikaw nga maanyag,
   Bulak ikaw nga maanyag,
   Nga ginatipigan sining tagipusuon.


Maanyag nga tunay bulak sang Alimodian.
Kaugalingon mo ang kaamyon
Kabay pa nga di mo ako kalimtan,
Ikaw ang himaya sining tagipusuon.


English Translation


Flower of Alimodian


   You are the one that I dreamt of,
   Flower of this field,
  Will not be real forgotten
   The love in my heart;
   Happiness is offered,
   In my heart that shall be planted
  You are a flower that so beautiful,
  You are a flower that so beautiful,
  That is well kept by this heart.


Pretty you really are flower of Alimodian.
Yourself is beautiful
Hope that you will never forget me,
You are the glory of my heart.

No comments:

Post a Comment

Nuffnang Ad