World Visitors

Free counters!

Ocean Breeze Visitors Around The Globe

Wednesday, March 17, 2010

Alimodian Folk Songs

Salve Rizal

Binalaybay ni Gregorio Alvior
Tulalay ni Paulino Altura

Salve Rizal dakung baganihan
Anak sang Pilipinas nga magulang
Yari kami nga imo kautoran
Magaunong sang imo ginpanginmatyan.


Dayawon ang bansag mo ngalan
Sa bug-os nga mga kataohan
Kag ang mahal mo nga binuhatan
Sa pagluwas sang imo kaliwatan.


Ang sinulat mo nga “Noli Me Tangere”
Upod sang bantog nga “El Filibusterismo”
Sa amon nga mata among nag-abre
Kag nagpabugtaw sang amon ihibalo
Sa katalum sang imo pluma
Sa pagpang-angpin sang derecho
Nagkatangtang ang mga kadena
Nga ginhigut sang mga utod nimo.


Sa paghiguma sang imong kaliwatan
Kag sang duta nga imo nataohan
Manggad, kabuhi, ginhalad mong tanan
Agud dili ka namon malimutan
Kon ang isa ka maluib nga bala
Ang nagwasdak sang mahal nga kabuhi mo
Ang imong utok nagpangguba
Sang sa fraile nga      repeat 3x

English Translation

Hail Rizal
Lyrics by Gregorio Alvior
Composed by Paulino Altura

Hail Rizal, our great hero
Son of the motherland Philippines
Here we are your children
Sympathizing with your cause to die for.


Exalt your recognized name
In the whole mankind
And your precious works
To save your countrymen


Your novel “Noli Me Tangere”
Together with your famed “El Filibusterismo”
Have opened our eyes
And awakened our knowledge
In the sharpness of your plume
To defend the upright
The chains were broken
Bonded by your brothers.


In loving your family
And your birthplace
Wealth, life, you offered it all
So we will never forget you
If one treacherous bullet
Shattered your precious life
Your brain have destroyed
The imperialistic friars. Repeat 3x.


Makig-away Kami Tungod Sa Imo
Binalaybay ni Esteban Amante Amparo
Tulalay ni Simon Alejado

Kami karon nagahinugyaw sa pagpadungog sa imo
Kay ikaw ang lalauman, banwa kong Alimodian;
Kabay pa sang Dios iwagan sa pagpangabuhi
‘Ning inanak ni Magtanong nga hangkilan


Busa karon kaming ‘gadayaw sinang imong kadungganan
Hayahay nimo ibayaw banwa kong Alimodian;
Makigbatuk sa mabangis ‘ning imong Kaanakan,
Magaunong sa imo Alimodianenses.


Makigsumpong tungud sa imo
Kon ang kadungganan tasakon
Sinang mahisa mong’ mga kaaway…


Gani karon ikaw ang bugal sang puod sang Iloilo,
Ang dungug nimo nga mahal sa manggad di igbaylo,
Ngalan mong’ labing matam-is sa dughan gin tahum,
Maunong gid sa imo Alimodianenses.


English Translation

We Will Fight Because of You
Lyrics by Esteban Amante Amparo
Composed by Simon Alejado

We are exalting in honoring you
Because we are relying on you, our town Alimodian
Hope that God will guide our living
These sons and daughters of Magtanong who were fierce


All of us are praising your honor
Your banner will be raised, our town Alimodian
We will fight with your ferocious children
Sympathizing with you Alimodianenses.


We will fight because of you
If your honor is desecrated
That of your envious enemy…


That’s why you are the pride of the whole Iloilo
Your precious honor in wealth cannot be exchanged,
Your sweet name in my heart is planted,
We will be by your side, people of Alimodian.

Ang Nailo sa Kalipay
ni Paulino Altura

Karon ang imo pagpahilayo
Ginbilin mo ako sa kalisud,
Alibangbang ako nga nagtalang
Nga sang kalipay nahawad-an;


Karon ang imo nga pagtaliwan,
O gugma nga labing pinili,
Sa kalisud ako binayaan
Kag di nahibal-an ang pagpauli.


Malawig nga tion
Ang pagpanumdom,
Sang handumanan
Nga nagligad;
Nagahibi ang tagipusuon
Tungod sa imo nga pagbulag…


Mapait kon hunahunaon
Yanang dagway nimo nga magayon
Nga nagbaylo sa masulub-on
Yadtong tion nga malipayon.


Tuman na nga pagpakalisud sa akon,
Kag imo bilini sing handumanan
Agud nga maglinong ining balatyagon.
Nga yari karon nga masinulub-on.


English Translation


The Widow of Happiness
by Paulino Altura

Now that you are leaving
You left me in grief,
I am a butterfly who’s lost
That of happiness deprived of;


Now that you passed away,
The love that is so chosen,
In grief you left me
And the return is uncertain.


For a long time
Thinking
of the memories
of the past
my heart is crying
because of your separation…


It is bitter to think of
Your image so beautiful
That replaces with sadness
Those times of happiness.
There is so much grief in me,
And you should left with memories
So that this feeling would be at peace
Now that it is so sad.

Yanang Yuhum Mo

Yanang yuhum mo,
sang ginsimba ko anay,
Amo ang nagpukaw,
Kayuyum sang himaya;
Kag sa dughan ko
Namukadkad ang gugmang panganay
Kag sa imo pagtaliwan
Ang gugma nalaya.


Ay, nga pagkadalitan,
Sinang imong yuhum,
Nga sa dughan ko,
Kagha nga dayon;
Langit nga magal-um,
gab-i nga madulom,
Mapintas nga dalit,
sang kamatayon.


English Translation


That Smile Of Yours

That smile of yours,
that I once worship,
Is the one that awakens
the bud of glory;
And in my heart
the elderly love is blossoming
And with your death,
the love withers.


Oh, so venomous,
that smile of yours,
That in my heart,
immediate tribulation;
The grey sky,
the dark night
The cruel poison
of death.


Ang Aton Kahapon
ni Esteban Amante Amparo

Ang aton kahapon, nadumduman mo bala?
Ikaw ginpalangga sining tagipusuon
Ahat mo ginlimot ang balaan naton nga gugma,
Bayaan ko ikaw wala ka gid sing basulon.


Ikaw gid ang may kasal-anan
Sinang imo karon nadangat,
Antusa ang mga kasakitan
Kay badlit sinang imong palad.
Kay badlit sinang imong palad.

Luha mo Linda patulo-a,
Dughan mo buk-a sa pagkagha,
Wala na ako sing paghigugma
Bisan malumos ka sa luha

English Translation

Our Yesterday
ni Esteban Amante Amparo

Our yesterday, do you remember?
You have been loved by this heart
You immediately forgot our sacred love,
I will leave you and there’s no one to blame.


It’s your fault
About what is happening to you now,
Bear the sufferings
Because it’s the markings of your palm,
Because it’s the markings of your palm.


Your tears Linda, let it fall,
Cut your heart in sufferings,
I don’t have any love
Even if you're drowned in tears.

No comments:

Post a Comment

Nuffnang Ad