World Visitors

Free counters!

Ocean Breeze Visitors Around The Globe

Sunday, January 3, 2010

Ang Resplandor Speech

Resplandor sang grasya sa karon dumilag

Sa bug-os nga mundo amo ang gumu-ob
Aton nga Makita sa labing bunayag
Poder ni Hesukristo Dios nga matuod

Entodos los anos gina selebrar
Hamili nga adlaw sang Resurreksyon
Ang aton Gino-o ila gin Martirizar
Sadtong mga Hudios malaut sing ambisyon


Mainakupon sa mga wala sing palad
Kailo desperado ang mga inanak ni Adan.


Enemigo nga tu-od wala sing katulad
Kay pinanganak sang mantsado nga dugo.
Sa bilog nga mundo siya ang pumahayag
Sang mga kalautan nga iya ginhimo.


Kay iya ginkalipay sing walay duha duha
Sanglit kat vensido sang mga vanidades
Ang mga despresios dili gin repara
Nga mangin porvenir sang ma infamis.
Kag sa walay patugsiling iya nga ginhimo
Dili niya gindumdum ang mga kabalaslan;
Ang iya maestro iya pinabakho
Sinang tao nga labing tampalasan.


Umugyon sa iya mahigko nga isip
Kay siya ang kautivado sa gahum sang pilak
Banyaga nga tao wala pasunaid
Yanang traidor engrato sing buhatRosa nga hamili bilidhon nga Maria
Iloy nga na-antus sang mga kasakit
Bangud kay Hudas nga alivosia
Ang iya Maestro iya pinagtangis.


Rosa nga masulub-on wala sing katulad
Kag amo ang alaypon sang tanan nga kasakitan
Inosentes Cordero sa sining duta nga luha-an
Nga nagpadeser sang mga torno
Makalolo-oy matuod ang iya himtangan.
Kag wala sing makig-iloy niya sa mundo.


Mahinuklogon nga Iloy kag ulay nga Maria
Sa mga kasakit nangin autora
Sa sini nga adlaw maabut mo
   Victoria nga igabalus sang
   Dios nga Amay ta.


Nag-ambahan ang mga Anghel
Kutob sa ginsakpan sa pagka- Emperatriz
Nag singgit sila nga


   Viva Victoria sa mga infamis


       Ang ila pinamulong


      “Aleluya sicut dixit.”

No comments:

Post a Comment

Nuffnang Ad