World Visitors

Free counters!

Ocean Breeze Visitors Around The Globe

Tuesday, June 14, 2016

Local Poetry or Binalaybay Part V

Other Poems

Also included here are some examples of poems o binalaybay which were written by Ilonggo poets


Akon Ka Duawon
ni Hernando L. Siscar


Akon ikaw duawon
Kon ako magtaliwan
Sai imo katulugon
Akon ka dungawon.


Akon sa imo dal-on
Tugnaw sa kaagahon
Agudto di mo malimta
Ako sa damguhanon.


Pananglit mo limuton
Ang aton pagkatipan
Pukawon kon kalulo
Sulod sang imo dughan.


Kay dira sa halintang
Sang imo hagdanan
Yab-ok sang akon unod
Nagbilin handumanan.


Kag nag-upod sa hangin
Agud imo mahaklo,
Bisan ako wala na
Akon ikaw nadalo.English Translation


I Will Visit You
by Hernando L. SiscarI will visit you
If I pass away
In your sleep
I will peek on you.

I will bring to you
The coldness of the dawn
So that you will not forget
 Me in dreams.

If you ever forget
Our agreement
Awaken if gentleness
is inside your heart.

Because in that steps
of your stairs
Dust of my body
Left some memories

And joined the wind
so that you can inhale,
Even if I'm gone
I somehow caress you.Sa Pakpak Sang Gugma
ni AC Selapanal


Sa pakpak sang gugma didto nagpaanod
Ang duha ka kalag nga latom sa langit
Ila nga nadangat himaya sang langit.

Didto nangin-isa ang ila larawan
Sa dapya sang hupoy sang dakung himaya
Mga magapabilin bilang handurawan
Sa tion kag tanda sang ila paghaya.

Sa pakpak sang gugma halok nga kaunay
Daw subong sang bulak sa aga sang Mayo
Nga sang pagkasili kag ang pagkatunay
May iyang kainit labi sa kalayo.

Ila ginbugsayan sa pakpak sang gugma
Nagbiray sa baybay sang katanhagan
Kay ang balatyagon sang indi matugma
Among ambahanon nga labing balaan.

Hiyas sang kabuhi nga maangkon
Sa init sang halok sang pagdaluanay
Handom nga balaan sadtong  ginpanamkon
Natao, nabun-ag sa pag-angganay.English Translation

 On The Wings Of Love
 by AC Selapanal

On the wings of love there it let itself swept away
The two souls permeated in heaven.
They reached the glory in heaven.

There their picture become one
To the breeze of the wind in great glory.
That lingers to serve as memory
In the time and sign of their burial.

On the wings of love the kiss that endures
Just like the flowers in the mornings of May
That in the brightness and genuine 
It has its own fiery more than the fire.

They paddle in the wings of love
They hold a regatta in the shores of mystery
'Cos the feelings of unmatched
Is the hymn that is so sacred.

Adornment in life that can be obtained
In the heat of the making out kisses fondle tenderly
Sacred desire of that was conceived 
Born out of fondling. Kaadlawan Mo Palangga
Faustino Leg. Lope


Sang palangga kaadlawan
Ang ginatipigan sa tagipusuon
Nga tubtub san-o hayag saulogon
Kay labi ka sa bulawan,
Nga matam-is lamang nga pagahimuon,
Paghanduraw, dili ko pagpadulugon
Ikaw amo sa gihapon
Matahumtahom sa dughan idapiog
Agud ang kakunyag magahingalayin
Nabagayan nga hikapon
Amimilok, kilay, buhok mo kag liog,
Matam-is matuod kag mahal kadya.
Maanyag ang mga mata,

Pisngi, butkon, agtang, ilong kag dalunggan...
Maalabaab bibig mo nga mapula man.
Ako sini, pasulala
Sang pag-abiabi nga dili mapunggan,
Kag gugma nga himpit, takos pa maaman.
Sang mahal ko, Kaadlawan!
Ang pag-alagad nga tunay kag mataas
Ang imo mabaton sing dalayundayon
Ikaw ang sa panan-awan
Sa yuhom yuhom nga wala pagkapaas
Sa lahat sang talina nga nagpanakayon.


English Translation

Your Birthday My Love
by Faustino Leg. Lope

My love birthday
The one that is protected by heart
Until forever that is being explicitly celebrated
    'Cos you are more precious than gold,
That is only so sweet to be create
Reminiscing, I will never halt
You are still the same
Beautiful in the heart to squeeze
So that the excitement or astonishment is too much
That is intended to touch 
Armpit, eyebrow, your hair and neck,
Really so sweet and its so precious.
Charming eyes,
Cheeks, arms, forehead, nose and ears...
Your lukewarm lips that is also red.
I am so pasulala
In greetings that cannot be kept,
And love that is perfect, that is capable to add.
 Of my love, birthday!
Of serving that is real and so high
And what you receive that is continuous
You in my vision
In the smile that never dissolve or dispel
In all of time journey set sail.

No comments:

Post a Comment

Nuffnang Ad