World Visitors

Free counters!

Ocean Breeze Visitors Around The Globe

Monday, June 20, 2016

Paktakon or Riddles Part I

About Human Anatomy:

1. Duha ka balay-balay
    Puno sang balahibo.

           Ilong

     Two small huts
      Full of hairs.

           Nose


2.  Balay ni Esok tuwad.

          Ilong

    House of Esok bending back

         Nose


3. Kon aga nagakamang
    Kon udto nagatindog
    Kon hapon nagapungko.

         Tao

    In the morning it is crawling.
    At noon standing
    In the afternoon it is sitting.

        Human


4. May isa ako ka amigo
    Upod sa akon bisan diin ako makadto

         Landong

   I have a friend
   Who goes with me wherever I go

         Shadow


5. Manubu nga bukid
    Indi makita sang mga mata

        Agtang

    Low mountain
    But cannot be seen by the eyes

      Forehead and eyebrow


6. Napulo sila ka mag-utod
    Pulos sila may kalo.

          Tudlo

    They are ten siblings
     All of them has hats.

         Fingers


7. Nagapasilong apang basa.

         Dila

   Sheltering yet wet

        Tongue


8. Pakpak nga pakpak
     Indi bation sa pihak.

       Kisap sang Mata


   Flapping of wings
   Could not be heard on the other end

      Blinking of an eye


9. Ang madalum nga bubon
     Puno sing hinganiban.

       Baba

     The deep well
     Full of weapon

        Mouth


About Food and Drinks:


1. Natawo pero hindi mahibal-an
      Kung babae o lalaki

            Itlog

     It was born but it could not be determined
       If its a female or male
           
              Egg


2.  Na-anak na pero
        Wala pa matawo

           Itlog


    It has been hatched
      But yet to be born

          Egg


3. Balay sang Kastila
     Wala sing bintana.

           Itlog

    House of Spanish
      No windows

            Egg


4. Anano yadtong barato na naging mahal
      Mahal nga labing barato

           Tubi

   What is that affordable became expensive
      Expensive which is so affordable

          Water


About Tools, Equipment in Cooking, Food:


1. Ang isa ka utod kawayan
     Ang isa ka utod kalubihan.

         Luwag


   One piece bamboo
   Another piece coconut.

         Ladle


2. Kon gutom mahipos
    Kon busog magahod

        Kudkuran


   Silent when hungry
   Noisy when full.

      Kudkuran or local grater or shredder


3. Kabayo nga katingalahan
    Indi magkaon
    Kon indi sakyan.

      Kudkuran

    An unusual horse
    It won't eat
    Until it was ridden

      Kudkuran or local grater or shredder


4. Uyatan mo ang ikug ko
    Masalum ako.

        Luwag


    Hold my tail.
     I will dive in

        Ladle


5. Matahum nga dalaga
    Makita katlo ka beses sa isa ka adlaw.

      Pinggan

    A beautiful lady
     Can be seen three times a dat

       Plates


6. Malambot sang kamut ang isa ka bagay
     Apang nagagamit man sang sini gyapon si Tatay.

       Kimpit sa baga


   An object can be reached by the hands
   But still Father is still using this.

        A pair of pincers or tweezers for ember or other object

No comments:

Post a Comment

Nuffnang Ad